VB源码 一行代码关闭进程

贝贝博客 10.06.30 程序编写 888 0 条(抢沙发)
Foxalt工作室 T4主题

VB源码 一行代码关闭进程 Shell "taskkill.exe /im PROCESS.exe /f", vbHide

完毕,真的只有一行!很合适企业网络管理员使用!

相关文章

Foxalt工作室 T4主题

(¬_¬) 还不快点抢沙发!!!

联络贝贝